1. Information om lånet

Lånet ges ut av C Finance AB (bifirma Meddelandelån Sverige) med organisationsnummer 556708-4578 (hädanefter kreditgivaren). Lånet beviljas till en person som har fyllt 20 år och som är kreditvärdig (hädanefter kredittagaren). Kredittagaren skall även ha ett svenskt bankkonto och en fast adress i Sverige.

Kreditgivarens godkända låneansökan tillsammans med de allmänna villkoren samt kredittagarens skickade bekräftelse utgör grunden för kreditavtalet mellan parterna. Dessa sammanställs i ett separat dokument, ett kreditavtal. Kreditavtalet finns att tillgå hos kreditgivaren.

Lånevillkor för SMS-lån

Kreditgivaren genomför en kreditprövning av kredittagaren. Kreditgivaren har rätt att efter behandling av låneansökan avslå ansökan om lånet. Kreditgivaren skall lämna information till kredittagaren om att låneansökan avslås. Om kreditgivaren avslår låneansökan på grundval efter sökning i databas hos ett kreditupplysningsföretag skall uppgifter lämnas härom till kredittagaren. I övrigt är kreditgivaren inte skyldig att motivera sina kreditgivningsbeslut.

Ytterligare information om lånet finns i kreditgivarens SECCI-blankett (Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation).

2. Kundtjänst

Vid frågor kring detta avtal eller de lån som kreditgivaren erbjuder skall kredittagaren i första hand kontakta kundtjänst genom att sända ett e-mail till kundtjanst@meddelandelan.se. Kundtjänst nås även via telefon 020-40 00 03.

3. Lånebelopp m.m.

Kreditgivaren erbjuder lån med 15 dagars, 30 dagars, 62 dagars eller 90 dagars återbetalningstid. Lån med 62 dagars återbetalningstid återbetalas vid två betalningstillfällen. Lån med 90 dagars återbetalningstid återbetalas vid tre betalningstillfällen. Återbetalningstiden räknas alltid från den tidpunkt som lånet betalats ut till kredittagaren. Uppgifter om de olika lånen samt aktuella räntor och kostnader för lånen finns på kreditgivarens webbsida: www.meddelandelan.se.

Kunden har möjlighet att förlänga lånetiden av varje separat lånefaktura en gång med 30 dagar. Vid ändringen av förfallodatumet debiteras en separat avgift, som faktureras skilt och bör betalas inom 14 dagar. Ändringen av betalningstiden måste göras senast vid fakturans förfallodatum. Kunden kan inte ändra på förfallodatumet i fakturor som avser förflyttning av förfallodatum.

4. Ansökan om lån och utbetalning av lånet

Ansökan om lån kan göras via formulär på kreditgivarens webbsida eller via mobilapplikation. Närmare information om hur lånet söks finns på kreditgivarens webbsida: www.meddelandelan.se. Samtliga uppgifter som efterfrågas måste lämnas av kredittagaren för att ansökan ska kunna behandlas. Genom att skicka låneansökan ger kredittagaren sitt godkännande till kontroll och lagring av personuppgifterna i enlighet med detta avtal samt att en kreditupplysning inhämtas av kreditgivaren. För att erhålla krediten bör kunden logga in via Instantor-tjänsten till sin nätbank för att bevisa sin kreditvärdighet gentemot kreditgivaren. Kredittagaren är medveten och samtycker att Instantor AB gör en kreditvärdighetsanalys åt kreditgivaren genom att analysera kredittagarens banktransaktioner.

Efter att låneansökan har behandlats av kreditgivaren meddelas kredittagaren om lånet beviljats eller ej. Om lånet beviljats ska kredittagaren meddela kreditgivaren att låneavtalet accepteras. Om låneavtalet inte accepteras uppkommer inte något låneavtal.

Efter att kredittagaren godkänt låneavtalet utbetalas kreditbeloppet till angivet bankkonto. Utbetalningar görs endast under kundtjänstens öppettider. Utbetalning av kreditbeloppet sker genast till konton i Nordea och Handelsbanken. Utbetalning till övriga banker genomförs så snabbt som respektive banks clearingsystem tillåter.

Kredittagaren måste ha ett publikt (ej hemligt) mobiltelefonnummer.

5. Återbetalning av lånet

Lånen betalas tillbaka på följande sätt:

  • 15/30 dagars lån – Kreditgivaren skickar en faktura avseende hela det belopp som ska återbetalas.
  • 62 dagars lån – Kreditgivaren skickar två fakturor (en som förfaller efter 30 dagar och en som förfaller efter 62 dagar), faktura uppgår till hälften av det belopp som ska återbetalas.
  • 90 dagars lån – Kreditgivaren skickar tre fakturor (en som förfaller efter 30 dagar och en som förfaller efter 62 dagar samt en som förfaller efter 90 dagar), faktura uppgår till tredjedel av det belopp som ska återbetalas.

Fakturan skickas till den adress som kredittagaren anger när den söker lånet. Vid betalning av fakturan skall OCR numret, som framgår av fakturan, alltid anges. Fakturans förfallodatum framgår på fakturan.

Vid betalning har kreditgivaren rätt att avräkna samtliga för lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

Kredittagaren har möjlighet att förlänga på lånet, se punkt 3.

Om fakturan förfaller till betalning på en lördag eller söndag, allmän helgdag (”röd dag”) eller på midsommarafton, julafton eller nyårsafton ska betalning vara kreditgivaren till handa senast nästkommande vardag.

6. Förtidsinlösen och ångerrätt enligt lag

Kredittagaren har rätt att återbetala lånet innan lånet förfaller till betalning. Återbetalning skall ske till det konto som kreditgivaren anvisat till i fakturan som skickas till kunden.

Vid förtidsbetalning ska kredittagaren betala ränta och uppläggningskostnad för tiden fram till förtidsbetalningen. Kredittagaren kan skriftligen snarast efter fakturans förfallodag begära en ränteersättning av långivaren. Villkor för en ränteersättning är att lånebeloppet är återbetalt i sin helhet och Kreditgivaren tillhanda.

Kredittagaren har enligt konsumentkreditlagen ångerrätt (avbeställningsrätt) avseende det ingångna kreditavtalet. Om Kredittagaren vill använda sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas kreditgivaren inom 14 dagar från tidpunkten då kreditavtalet ingicks. Kredittagaren skall i sådana fall snarast, och senast inom 30 dagar efter att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att avtalet frånträds, betala tillbaka lånebeloppet i sin helhet samt upplupen ränta på beloppet.

Om ångerrätten utnyttjas har kredittagaren rätt att få erlagda avgifter återbetalda i den utsträckning som följer av 24 §, andra stycket, konsumentkreditlagen (2010:1846).

Avbeställning av lånet skall helst göras skriftligen per brev eller e-mail. Vid en avbeställning av lånet behöver Meddelandelån Sverige följande uppgifter:

  • Kredittagarens namn och personnummer
  • Lånebeloppet
  • Upplysning om lånets avbeställning
  • Ort och datum
  • Kredittagarens underskrift

Avbeställningen av lånet skall skickas till adress: C Finance AB / Meddelandelån Sverige, Birger Jarlsgatan 31, 111 45 Stockholm eller skicka e-mail till kundtjanst@meddelandelan.se

Om ångerrätten inte utnyttjas inom angiven tid upphör ångerrätten och kreditavtalet anses därmed vara bindande för kredittagaren.

Upprepade låneånger gjorda av Kredittagaren kan leda till låneförbud hos Kreditgivaren.

7. Dröjsmål

Vid försenad betalning skickar kreditgivaren regelmässigt en betalningspåminnelse. Om betalningspåminnelse skickas utgår en avgift för denna med 60 kr. Om betalning av kapital, ränta eller uppläggningsavgift inte sker i tid utgår dröjsmålsränta med en årlig ränta om 25 procent på hela det förfallna beloppet. Om betalning inte erläggs vid avtalad tidpunkt kan kreditgivaren överlämna fordran inkassobolag för indrivning av fordran, varvid sedvanliga inkassokostnader kan tillkomma. Dröjsmål vid betalning kan påverka möjligheten att få låna igen.

8. Meddelande

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta C Finance AB om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter. Likaledes är låntagaren skyldig att omedelbart underrätta långivaren om förändringar i sin ekonomiska situation. Meddelande som långivare sänder med brev, e-post eller SMS till låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast 7 dagar efter avsändandet om meddelandet sänts till folkbokföringsadressen, den senast adress Låntagaren meddelat eller det av Långivaren senast kända e-post adress eller mobilnummer.

9. Överlåtelse av kredit

Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran och andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Långivarens medgivande krävs däremot om betalningsansvaret ska övertas av annan.

10. Force Majeure

Ingen part i avtalet ansvarar för dröjsmål eller skada som orsakas ett hinder som denne skäligen inte kan påverka eller kunnat ta hänsyn till när avtalet slutits och vars efterverkningar inte heller skäligen kunnat undvikas. Skada som kan hänföras till lagbud, myndighets åtgärd, strejk eller lockout sägs ligga utanför parternas kontroll även i fall då en av parterna är delaktig i händelsen. Kredittagaren skall utan dröjsmål meddela om ovanstående hinder samt dess upphörande till kreditgivaren. Kreditgivaren ansvarar inte för tjänster som levereras av tredje part, eller av mobiloperatörernas funktionalitet. Kreditgivaren ansvarar inte för den skada som en tillfällig störning av kredittjänstens funktionalitet kan tänkas direkt eller indirekt medföra. Kreditgivaren ansvarar inte heller för skada hänförbar till överväldigande hinder eller oskäligt försvårande av affärsverksamheten drift. Kreditgivaren har rätt att när som helst utan motivering eller meddelande avbryta tjänstens tillgänglighet. Detta innebär att nya låneavtal inte kan ingås och förfallodatum för utelöpande lån påverkas således inte av detta.

11. Överlåtelse av fordran

Kreditgivaren har rätt att helt eller delvis överlåta sin rätt som grundar sig i detta avtalsförhållande till en tredje part. Parterna binder sig till att följa villkoren i detta avtal. Kredittagaren har inte rätt att överlåta lånet till tredje part.

12. Hantering av personuppgifter och missbruksregistrering

Kreditgivaren upprätthåller ett kundregister för hantering av faktureringsärenden, skötsel av kundrelationer, fullgöra föreskrivna skyldigheter bl.a. om god kreditgivningssed, genomföra kund- och marknadsanalyser, för affärs- och processutveckling, riskhantering samt för att informera om aktuella erbjudanden. Kreditgivaren behandlar personuppgifterna i enlighet med PUL (1998:204). Uppgifter kan överlåtas till tredje part då berättigade myndigheter så kräver samt till den tredje part som handlägger kreditupplysning samt fakturerings- och indrivningsärenden. Uppgifterna behandlas konfidentiellt. Kreditgivaren har rätt att använda sig av kunduppgifter i egen och samarbetspartners direktmarknadsföring och för statistisk styrning av den egna verksamheten.

Kreditgivaren kan komplettera av kredittagaren givna personuppgifter genom att inhämta uppgifter från tredjeparts register i syfte att bl.a. förhindra bedrägerier, penningtvätt eller annan brottslig verksamhet.

Kreditgivaren kan komma att registrera uppgifter i ett särskilt missbruksregister för fall då krediten sägs upp, vid grovt eftersatt betalningsskyldighet eller om kredit beviljats på oriktiga förutsättningar.

Personuppgifterna kan bevaras och användas för något av de ovan givna ändamål även efter att låneavtalet har fullgjorts av kredittagaren.

Genom att kredittagaren accepterar, svarar OK på det beviljade lånet, samtycker kredittagaren till denna behandling av personuppgifter.

Kredittagaren kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till kreditgivaren, erhålla information om vilka personuppgifter om denne som kreditgivaren behandlar. Begäran om rättelse av felaktig eller missvisande uppgift samt meddelande om förbud att använda och överföra personuppgifter för direkt marknadsföring kan skickas till samma adress.

13. Tillsyn

Konsumentverket är tillsynsmyndighet och övervakar att kreditgivaren följer konsumentkreditlagen samt lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

14. Tvister

Vid rättsliga tvister angående tjänsten mellan kreditgivare och kredittagare och där överenskommelse inte kan nås mellan parterna, kan kredittagaren ta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden eller till svensk domstol. Om talan väcks av kreditgivaren skall tvisten avgöras av svensk domstol. Svensk lag tillämpas på detta avtal.

Kredittagaren har vid klagomål möjlighet att vända sig till:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon 08 - 508 860 00
Fax 08- 508 860 01
www.arn.se

 

Lånevillkoren har uppdaterats senast 2017-03-21

Låneansökan

Lånesumma (kr)
Lånetid (dagar)

Kostnad 600,00
Totalt att betala 3600,00
Efter skatteavdrag 3465,000
Effektiv ränta 819,12
Avbetalningar 1
Ansök nu
Erbjudandet gäller endast nya kunder!

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts öppettider 08:00 – 21:00
10:00 – 17:00
13:00 – 16:00
kundtjanst@meddelandelan.se 020-40 00 03