Meddelandelåns allmänna lånevillkor

Uppdaterad senast 2020-08-20

“Lanevillkor

1. Information om lånet

Lånet, som är en s.k högkostnadskredit, ges ut av C Finance AB / Meddelandelån Sverige, org.nr 556708-4578 (hädan efter ”Meddelandelån”). Lånet kan beviljas en fysisk person som av kreditgivaren bedöms ha ekonomiska förutsättningar att fullfölja sina åtaganden enligt villkoren för lånet (hädan efter ”Låntagaren”). För att kunna beviljas ett lån måste låntagaren uppfylla följande grundkrav:

 • Vara minst 20 år gammal och ej äldre än 75 år
 • Vara folkbokförd i Sverige med fast adress för permanent boende
 • Inte ha skyddad identitet
 • Inte ha förvaltare enligt föräldrabalken
 • Inneha svenskt elektroniskt ID
 • Inneha eget konto i en svensk bank
 • Inneha registrerat, publikt (ej hemligt) mobiltelefonnummer
 • Inneha egen e-postadress

Vi ber låntagaren observera att lånet är en s.k. högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Konsumentkreditavtalet

Meddelandelån genomför en kreditprövning av Låntagaren innan ett lån beviljas. Meddelandelån har rätt att efter behandling av låneansökan avslå ansökan om lånet. Meddelandelån skall lämna information till Låntagaren om att låneansökan avslås.

Om Meddelandelån avslår låneansökan på grund av uppgifter som hämtats från en extern databas (t. ex. hos ett kreditupplysningsföretag) ska Låntagaren snarast underrättas om uppgifterna och vilken databas som använts. I övrigt är Meddelandelån inte skyldig att motivera sina kreditgivningsbeslut.

Meddelandelåns godkända låneansökan, tillsammans med de allmänna villkoren, den av Låntagare skickade bekräftelse samt samtycke av gällande integritetspolicy, utgör grunden för Konsumentkreditavtalet mellan parterna. Dessa sammanställs i ett separat dokument, Konsumentkreditavtal. Konsumentkreditavtalet finns att tillgå hos Meddelandelån.

Ytterligare information om lånet finns i Meddelandelåns SEKKI-blankett (Standardiserad europeisk Konsumentkreditinformation) som Låntagaren fått ta del av innan avtal ingåtts. Informationen skickas till Låntagaren via e-post och finns även tillgänglig för Låntagaren på Meddelandelåns hemsida (www.meddelandelan.se) genom inloggning.

2. Kundtjänst

Vid frågor kring detta avtal eller de lån som Meddelandelån erbjuder skall Låntagaren i första hand kontakta kundtjänst genom att sända ett e-post till kundtjanst@meddelandelan.se. Kundtjänst nås även via telefon 08-446 828 22.

Kundtjänst öppettider finns tillgängliga på vår hemsida under kontaktuppgifter (https://www.meddelandelan.se/kundtjanst), där vi även informerar om eventuella avvikande öppettider.

3. Lånebelopp m.m.

Meddelandelån erbjuder lån om 4 000 kr till 30 000 kr i två kategorier. Dessa lånevillkor gäller lånebeloppen om 11 000 kr till 30 000 kr med 12 månaders, 24 månaders eller 36 månaders återbetalningstid. Lån med 12 månaders återbetalningstid återbetalas vid tolv återbetalningstillfällen. Lån med 24 månaders återbetalningstid återbetalas vid tjugofyra återbetalningstillfällen. Lån med 36 månaders återbetalningstid återbetalas vid trettiosex återbetalningstillfällen. Återbetalningstiden räknas alltid från den tidpunkt som lånet betalats ut till Låntagaren. Uppgifter om de olika lånen samt aktuella räntor och kostnader för lånen finns på Meddelandelåns hemsida www.meddelandelan.se.

4. Ansökan om lån och utbetalning av lånet

Ansökan om lån görs via formulär på Meddelandelåns hemsida. Närmare information om hur lånet söks finns på Meddelandelåns hemsida www.meddelandelan.se. Samtliga uppgifter som efterfrågas måste lämnas av Låntagaren för att låneansökan ska kunna behandlas. Genom att skicka låneansökan ger Låntagaren sitt godkännande till kontroll och lagring av personuppgifterna i enlighet med detta avtal samt att en kreditupplysning inhämtas av Meddelandelån. För att erhålla lånet bör kunden logga in via Instantor-tjänsten till sin internetbank för att bevisa sin kreditvärdighet gentemot Meddelandelån. Låntagaren är medveten och samtycker att Instantor AB gör en kreditvärdighetsanalys åt Meddelandelån genom att analysera Låntagarens banktransaktioner. 

Efter att låneansökan har behandlats av Meddelandelån meddelas Låntagaren om lånet beviljats eller ej. Om lånet beviljats ska Låntagaren meddela Meddelandelån att Konsumentkreditavtalet accepteras. Om Konsumentkreditavtalet inte accepteras ingås ej något avtal.

Efter att Låntagaren accepterat Konsumentkreditavtalet utbetalas lånebeloppet till angivet bankkonto. Utbetalningar görs endast under kundtjänstens öppettider. Utbetalning av lånebeloppet sker genast till konton i Nordea och Handelsbanken. Utbetalning till övriga banker genomförs så snabbt som respektive banks clearingsystem tillåter.

5. Återbetalning av lånet

Lånen betalas tillbaka på följande sätt:

 • 12 månades lån – Meddelandelån skickar en faktura per månad i 12 månader
 • 24 månaders lån – Meddelandelån skickar en faktura per månad i 24 månader
 • 36 månaders lån – Meddelandelån skickar en faktura per månad i 36 månader

Fakturan skickas till Låntagarens officiella bokföringsadress som hämtas av Meddelandelån från en extern databas under ansökningsprocessen. Låntagaren kan välja att få fakturor via e-post istället för utskick till bokföringsadressen. Detta kräver att e-post adressen är bekräftad.

Vid betalning av fakturan skall OCR-numret, som framgår av fakturan, alltid anges. Fakturans förfallodatum framgår av fakturan. Vid betalning har Meddelandelån rätt att avräkna samtliga för lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

Om fakturan förfaller till betalning på en lördag eller söndag, allmän helgdag (”röd dag”) eller på midsommarafton, julafton eller nyårsafton ska betalning vara Meddelandelån tillhanda senast nästkommande vardag.

Vid eventuella kampanjer eller erbjudanden hänvisar Meddelandelån till Konsumentkreditavtalet, där det tydligt framgår gällande återbetalningstid samt antal utskick av fakturor och förfallodag för det godkända lånet.

6. Förtidsinlösen och ångerrätt enligt lag

Låntagaren har rätt att återbetala lånet innan lånet förfaller till betalning. Låntagaren skall betala ränta och avgifter för hela den utnyttjade kredittiden. Återbetalning skall ske till det konto som Meddelandelån anvisat i fakturan som skickas till Låntagaren.

Vid förtidsbetalning ska Låntagaren betala ränta och uppläggningskostnad för tiden fram till förtidsbetalningen. Låntagaren kan skriftligen snarast efter fakturans förfallodag begära en ränteersättning av Meddelandelån. Villkor för en ränteersättning är att lånebeloppet är återbetalt i sin helhet och Meddelandelån tillhanda.

Låntagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2018:1322) ångerrätt (avbeställningsrätt) avseende det ingångna låneavtalet. Om Låntagaren vill använda sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas Meddelandelån inom 14 dagar från tidpunkten då låneavtalet ingicks. Låntagaren skall i sådana fall snarast, och senast inom 30 dagar efter att Låntagaren lämnade eller sände meddelande om att avtalet frånträds, betala tillbaka lånebeloppet i sin helhet samt upplupen ränta på beloppet. 

Om ångerrätten utnyttjas har Låntagaren rätt att få erlagda avgifter återbetalda i den utsträckning som följer av 24 §, första stycket, Konsumentkreditlagen (2018:1322).

Nyttjande av ångerrätten kan meddelas på valfritt sätt men gärna via e-post eller brev. Meddelandelån behöver följande uppgifter:

 • Låntagarens namn och personnummer
 • Lånebeloppet
 • Upplysning om utnyttjande av ångerrätt
 • Ort och datum
 • Låntagarens underskrift

E-post skickas till kundtjanst@meddelandelan.se medan skriftligt meddelande skickas till:  C Finance AB / Meddelandelån Sverige, Johannesfredsvägen 11, 168 69, Bromma.

Övriga kontaktuppgifter finns under punkten Kontaktuppgifter samt på hemsidan.

Om ångerrätten inte utnyttjas inom angiven tid upphör ångerrätten och låneavtalet anses därmed vara bindande för Låntagaren.

Upprepat utnyttjande av ångerrätten kan leda till låneförbud hos Meddelandelån.

7. Avgifter, dröjsmålsränta och inkasso

Uppläggningsavgift om 108 kr tillkommer och debiteras på första fakturan, samt fakturaavgift om 45 kr per faktura.

Vid utebliven betalning på förfallodagen skickar Meddelandelån regelmässigt en betalningspåminnelse. Om en betalningspåminnelse skickas till Låntagaren utgår en avgift för denna med 60 kr. Dröjsmålsränta på förfallna belopp debiteras med samma räntesats som lånets vanliga ränta tills betalning sker 

Om betalning inte erläggs på förfallodagen kan Meddelandelån överlämna fordran till inkassobolag för indrivning av fordran, varvid sedvanliga inkassokostnader tillkommer. Dröjsmål vid betalning kan påverka Låntagarens möjlighet att få låna av Meddelandelån igen.

8. Meddelandelåns rätt att säga upp lånet i förtid

Meddelandelån har rätt att säga upp lämnat lån i förtid, om någon av följande omständigheter föreligger:

 1. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av lånesumman.
 2. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av lånesumman och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter.
 3. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

Vill Meddelandelån få betalt i förtid enligt någon av punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst 4 veckor räknat från den tidpunkt då Meddelandelån eller dess samarbetspartner sänder ett meddelande till Låntagaren om uppsägning. Har Meddelandelån krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna 1-3, är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om hen före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit.

9. Meddelande

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta Meddelandelån om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter. Likaledes är Låntagaren skyldig att omedelbart underrätta Meddelandelån om förändringar i sin ekonomiska situation. Meddelande som Meddelandelån sänder med brev, e-post eller SMS till Låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast 7 dagar efter avsändandet om meddelandet sänts till folkbokföringsadressen, den senaste adress Låntagaren meddelat eller det av Meddelandelån senast kända e-postadress eller mobilnummer.

10. Ändring av villkor och räntesats

Meddelandelån förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna lånevillkor utan att avtalet sägs upp. Meddelande om ändrade villkor lämnas till Låntagaren. Om villkorsändringen är av väsentlig betydelse, underrättas Låntagaren senast 14 dagar innan de ändrade villkoren träder i kraft. 

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att justera räntesatserna om det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte rimligen kunde förutse när kreditavtalet ingicks. Räntesatserna får också ändras i samband med en ändring i referensräntan som kreditgivaren inte har något inflytande över. Om så sker kommer kredittagaren meddelas om detta innan ränteändringen börjar gälla.

11. Begränsning av Meddelandelåns ansvar

Meddelandelån är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller

annan omständighet utanför Meddelandelåns kontroll (t. ex. brister i tjänster som levereras av tredje part). Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Meddelandelån är föremål för eller vidtar en sådan åtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall, direkt eller indirekt, skall inte ersättas av Meddelandelån om den varit normalt aktsam.

Föreligger hinder för Meddelandelån att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd till följd av någon omständighet som anges ovan, får åtgärden utan ansvar för Meddelandelån skjutas upp fram till att hindret har upphört. Om Meddelandelån till följd av omständighet som anges ovan är förhindrad att ta emot betalning har Meddelandelån under den tid vilket hindret förelegat rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Meddelandelån ansvarar inte för tjänster som levereras av tredje part, eller av mobiloperatörernas funktionalitet. Meddelandelån ansvarar inte för den skada som en tillfällig störning av lånetjänstens funktionalitet kan tänkas direkt eller indirekt medföra om Meddelandelån varit normalt aktsam. Meddelandelån har rätt att när som helst utan motivering eller meddelande avbryta tjänstens tillgänglighet. Detta innebär att nya låneavtal inte kan ingås och förfallodatum för utelöpande lån påverkas således inte av detta.

12. Överlåtelse av fordran

Meddelandelån har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sin fordran som grundar sig i detta avtalsförhållande till en tredje part. Parterna binder sig till att följa villkoren i detta avtal. Låntagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt låneavtalet.

13. Hantering av personuppgifter

Meddelandelån hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information avseende hur dina personuppgifter behandlas se bilaga 1 - integritetspolicy och även vid inloggning på Mina sidor.

14. Tillsyn

Konsumentverket är tillsynsmyndighet och övervakar att Meddelandelån följer marknadsföringslagen (2008:486), konsumentkreditlagen (2018:1322) samt lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Konsumentverket

Box 48

651 02 Karlstad

Telefonnummer: 0771-42 33 00

Meddelandelån är registrerad i Finansinspektionens register som finansiellt institut.

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

Telefonnummer: 08-408 980 00

15. Övrigt och tvist

Marknadsföringen av lånet följer svenska regler om marknadsföring. Svensk lag tillämpas på detta avtal. All kommunikation sker på svenska. Låntagaren kan vid klagomål vad gäller lånet vända sig till Meddelandelåns kundtjänst via: kundtjanst@meddelandelan.se.

Vid rättsliga tvister som rör detta låneavtal och där överenskommelse inte kan nås mellan parterna, kan Låntagaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (se adress nedan) eller väcka talan vid allmän domstol. Låntagaren får väcka talan antingen vid Stockholms tingsrätt eller vid den domstol som är laga domstol i den ort där Låntagaren har sitt hemvist. Om talan väcks av Meddelandelån ska tvisten avgöras av behörig domstol i Låntagarens hemvistort. Meddelandelån kan också för att driva in en fordran ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

Telefon 08 - 508 860 00

www.arn.se

16. Kontaktuppgifter

C Finance AB / Meddelandelån

Org.nr 556708-4578

Johannesfredsvägen 11

168 69 Bromma

Telefonnummer: 08-446 828 22

E-post: kundtjanst@meddelandelan.se

Hemsida: www.meddelandelan.se

Lätt att ansöka. Gick snabbt att få pengarna utbetalda på kontot.

Anna-Leena

Snabb och bra handläggning!

Per

Rekommenderas. Snabb handläggning och snabb utbetalning. Seriöst.

Eva

Jag tycker det fungerar jättebra. Det är enkelt och det går snabbt.

Bengt

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts telefontider 09:00 - 12:00
kundtjanst@meddelandelan.se 08-446 82 822